Garantiitingimused

 

BALTAL (edaspidi BT) OÜ pakub müüdavale kaubale tootja garantiid. Garantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist. Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.

MÕISTED

Ekspertiis – BT hooldusosakonna poolt teostatav ekspertiis tootel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.

Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi poolt juhul, kui klient ei ole BT poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.

Garantii katab konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade ning nende vigade tõttu seadmele põhjustatud defektide paranduskulud.

Garantiiaeg hakkab kehtima alates asja üleandmisest ostjale.

Toodetel kehtivad alltoodud müügigarantii tähtajad ning tingimused:

- 3D printeri müügigarantii on 6 kuud

- ostetud toote garantii kehtivust tõendavaks dokumendiks on müügiarve ja/või ostutšekk.

MÜÜGIGARANTII EI LAIENE:

- filamendile, pakendile, dokumentatsioonile, kulumaterjalidele, litsentsidele, tarkvarale ja paigaldusmeediale;

- häiretele toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;

- häiretele seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;

- ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest;

- tarkvara poolt põhjustatud vigadele;

- seadme puhastusele;

- seadme kasutamisel väljaõppeks;

- häiretele toote töös, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes;

- häiretele seadme töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majoure);

- häiretele, mis on tingitud arvuti või muu seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sh maanduseta vooluvõrku);

- tootesse kliendi poolt installeeritud tarkvara põhjustatud häiretele;

- riketele, mis on põhjustatud komponentidele tootja poolt määratud parameetrite kliendipoolsest eiramisest;

- tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud.

BT EI VASTUTA:

- remonti toodud seadmel oleva info säilimise eest.

- toote defektide kõrvaldamata jätmise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud garantiiremondi käigus ning selle esinemist toote garantiiremonti toomisel ei ole registreeritud.

Tootja/ müüja poolt kaubale antud garantiiaja vältel võib klient esitada BT-le pretensiooni kauba sihtotstarbelist kasutamist või säilitamist takistavate asjaolude kohta, mis on põhjustatud kauba kvaliteedi puudustest. Tarbija pretensiooni lahendamine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadavalt kirjeldatult tootel esineva puuduse kohta.

Tarbija pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui BT tõestab, et puudused kauba kasutamisel on tekkinud tarbija süül.

BT on kohustatud asjal esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks kliendi nõudmisel tegema ekspertiisi või vajadusel tellima sõltumatu ekspertiisi. Kui ekspertiisis selgub, et detail on korras või defekt ei kuulu garantii alla, siis maksab ekspertiisikulud klient.

Garantiihooldusesse põhjuseta toodud seadmetega seoses (kui rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest praagist või on rikutud toote garantiitingimusi) tekkinud kulud tasub ostja (kehtib vaid juhul, kui asja tarbijale üleandmisest on möödunud 6 kuud).

Sellisel juhul on BT-l õigus esitada kliendile arve seni teostatud tööde kohta vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Garantiiasendus. Kui toote remontimine osutub võimatuks, või selle tootmine on lõpetatud, võtab BT endale õiguse (kliendi nõusolekul) asendada toode samaväärsega.

Garantiitähtajal asendatud asjale antakse algse müügigarantiiga sama kestusega uus garantii.

Seadme parandamise puhul garantiitähtajal pikeneb (müügi)garantii parandamise aja kestuse võrra.

Müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

BT garantiitingimused on vastavuses EV seadusandlusega.

 

BALTAL OÜ

Kehtivad alates 16.01.2014